Договір публічної оферти

Публічна оферта
про надання безповоротної фінансової допомоги
 (благодійної пожертви, добровільного внеску)

Ця публічна оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі - Благодійник) – відвідувачам сайту Громадської організації «Центр лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я», в мережі Інтернет: https://detisun.org/ далі – Сайт, і є офіційною та публічною пропозицією Громадської організації «Центр лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я» (код ЄДРПОУ 26379468), далі – Організація, в особі Голови Панченко Олександри Василівни, що діє на підставі Статуту, до укладання договору про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви, добровільного внеску), далі – Договір, предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1.    Терміни та визначення

Публічна оферта (далі Оферта) – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви, добровільного внеску), звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Безповоротна фінансова допомога (добровільна пожертва) – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних цілей та програм Організації, відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2.    Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна і безповоротна добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, як добровільної пожертви на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір добровільної пожертви.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін Договору.

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із усіма умовами Оферти та розуміє і погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана для досягнення цілей, передбачених Статутом, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації. Також Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору та з метою публічного збору пожертв.

Благодійник і Організація погоджуються, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, що з моменту Акцепту, цей Договір вважається укладеним в письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що не укладення цього Договору у письмовій формі не означає його недійсність.

3.    Права та обов’язки Організації

Організація має право:

- отримувати добровільні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності, за винятком
випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Організацією (таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення статутної діяльності Організації);
- без погодження з Благодійником змінювати напрями використання добровільної пожертви в межах статутної діяльності Організації.

Організація зобов'язана:

- у разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою;
- надавати на письмову вимогу Благодійника інформацію щодо використаних Організацією грошових коштів, які надійшли від Благодійника як безповоротна фінансова допомога (благодійна пожертва).

4.    Права та обов’язки Благодійника

Благодійник має право:  

- здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;
- за письмовою заявою отримувати доступ до фінансових звітів Організації;
- відмовитись від публікації Громадською організацією даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь якому засобі масової інформації;
- отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

Обов’язки Благодійника:
- ознайомитись з умовами даної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.
 
5.    Місце проведення публічного збору коштів

Публічний збір коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України та районів проведення Операції об’єднаних сил).
 
6.    Строк збору коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. Порядок використання благодійних пожертв

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України.

Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.
 
8.    Відповідальність Організації

Організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.

9.    Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації

Фінансова звітність Організації оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на Сайті. Інша інформація розкривається Організацією в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством
України.

10. Згода на обробку персональних даних
Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Організації згоду на обробку своїх персональних даних, які зазначаються при внесенні благодійної пожертви з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім'я, прізвище та по батькові, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків) банківські реквізити.

Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

Акцептуванням Оферти Благодійник надає згоду на те, що його адреса електронної пошти та номер телефону можуть бути використані Організацією для направлення Благодійнику листів та повідомлень. При цьому, Організація зобов'язується не розкривати персональні дані  благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли це вимагається державними органами або іншим чином відповідно до законодавства України.

Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору, обробки та зберігання персональних даних.

11.    Інші умови

Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені та опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено чинним законодавством України. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.  

 

Додаток № 1
до Договору про надання безповоротної
фінансової допомоги (благодійної пожертви)


ЗГОДА
на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту Оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви), що розміщена на сайті https://detisun.org/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю свою згоду Громадській організації «Центр лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я» на обробку та використання в установленому порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту Оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви), що розміщена на офіційному сайті Громадській організації «Центр лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я»  https://detisun.org/ , я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».